ZUŠ F. X. Richtera Holešov

www.zusholesov.cz

 

   Základní umělecká škola F. X. Richtera Holešov je školou s více než šedesátiletou tradicí. Za dobu své existence plně obhájila svou opodstatněnost a stala se centrem uměleckého vzdělávání a kulturního dění ve městě Holešově a širokém okolí. Škola sídlí v prostorách budovy v Bezručově ulici 675, Holešov. Je vedena v rejstříku škol a ve své činnosti se řídí školským zákonem, vyhláškou o ZUŠ a dalšími závaznými dokumenty. Žáci jsou vyučováni dle platných učebních plánů a osnov (žáci přijatí ke studiu k datu 1. 9. 2012 a později jsou vzděláváni dle Školního vzdělávacího programu). V pololetí a na konci školního roku jsou žáci hodnoceni klasifikací na vysvědčení. Škola je plně kompetentní připravit své žáky také ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření. Škola poskytuje základy uměleckého vzdělávání v oboru hudebním, výtvarném a tanečním. V současnosti má plně využitou kapacitu, což je 760 žáků. Na výuce se podílí 25 interních a 7 externích pedagogů. V omezené formě je výuka realizována na třech odloučených pracovištích v Prusinovicích, Kostelci a Žeranovicích (hudební obor). Výtvarný obor byl založen ve školním  roce 1965/1966, taneční obor v roce 2001. Oba obory se velmi úspěšně nadále rozvíjejí. Výsledky práce žáků jsou pravidelně prezentovány na soutěžích vyhlašovaných MŠMT a dalšími subjekty.

Žáci dále pravidelně vystupují na veřejných žákovských besídkách (konaných minimálně 1x v měsíci) a na koncertech školy. K nejdůležitějším akcím patří adventní koncerty (v sále ZUŠ a v sala terreně holešovského zámku), hudební besedy, výchovné koncerty pro žáky základních a mateřských škol a závěrečný velký koncert nejrůznějších hudebních a tanečních souborů, pořádaný ve velkém sále holešovského zámku. Na něm mj. vystupují taneční, akordeonový, smyčcový, kytarový soubor, soubor bicích nástrojů i pěvecký sbor Notičky aj. Velké oblibě se těší rovněž koncerty malých flétnistů a muzikálový večer pěveckého oddělení v New Drivu clubu zámku. Dále žáci reprezentují školu při různých akcích ve městě a okolí, v Centru pro seniory, při vítání občánků a na dalších kulturních akcích.

Taneční obor se dvakrát ročně samostatně prezentuje na jevišti místního kina Svět, v komponovaných pořadech (vánoce a závěr školního roku).

Výtvarný obor pořádá pravidelné výstavy v prostorách školy a zámku (závěrečná výstava prací žáků a jeden krát za dva roky absolventská výstava prací ). Žáci obesílají také své práce na různé zajímavé projekty (např. Lidická růže) aj.

Na závěr prvního a druhého cyklu žáci vystupují na absolventských koncertech a výstavě výtvarného oboru.

Na všech těchto aktivitách potvrzují dobré jméno své školy a vysokou úroveň, jež při studiu v daném oboru získali. Pedagogové školy se pravidelně zúčastňují odborných seminářů v rámci svého dalšího vzdělávání. Vystupují také každoročně na adventním koncertě, který je pořádán v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově, dále na varhanních koncertech a rovněž vypomáhají při přednáškách a besedách v Městské knihovně Holešov. Tyto aktivity se těší velké oblibě holešovské veřejnosti. O činnosti školy jsou rodiče a veřejnost informováni na webových stránkách školy, které jsou pravidelně aktualizovány, dále v místním tisku (měsíčník Holešovsko) a v místním rozhlase.


 

Adresa školy: Bezručova 675, 769 01 Holešov

Kontakty: tel. 573 395 283, 731 651 368, email: zusholesov@tiscali.cz