Spolek ZUŠKA?ZUŠKA!

INFORMACE:

Sídlo: Štefánikova 2987/91, 760 01 Zlín

Spolek ZUŠKA?ZUŠKA! je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace veřejných základních uměleckých škol ve Zlínském kraji a je založen za účelem naplňování společného zájmu a účelu dle těchto stanov.

 

Účelem Spolku je:

1. Prosazování a ochrana existenčních a ekonomických zájmů a aktivit veřejných základních uměleckých škol ve Zlínském kraji

2. Péče o rozvoj a kvalitu uměleckého školství, prosazování a ochrana zájmů veřejných základních uměleckých škol

3. Vytváření podmínek pro další vzdělávání ředitelů, učitelů škol a pořádání vzdělávacích činností spjatých s uměleckým vzděláváním

4. Organizační a odborné zajištění soutěží a přehlídek

5. Propagace, koordinace a prezentace práce veřejných základních uměleckých škol: koncerty, výstavami, společnými festivaly, divadelními představeními, nahrávkami

na audio a video nosičích, na internetu a sociálních sítích, ediční a propagační činností, a jejich financování

6. Příprava, organizace a financování společných projektů veřejných ZUŠ, spolupráce s partnerskými školami

7. Podpora mimořádně talentovaných žáků

8. Podpora reprezentace Zlínského kraje a České republiky

 

Hlavní činnost Spolku:

1. Činnost Spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů a to je prováděno zvláště prostřednictvím:

a) organizační pomoci při pořádání soutěží a přehlídek

b) materiální podporou zájmů a aktivit veřejných základních uměleckých škol ve Zlínském kraji

c) pořádáním koncertů, výstav, společných festivalů, divadelních představení, ediční a propagační činností

d) pořizováním nahrávek na audio a video nosičích a prezentace na internetu a sociálních sítích

2. Zisk z činnosti Spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu Spolku.

 

Členství ve Spolku:

1. Členství vzniká:

a) členem Spolku může být každá veřejná základní umělecká škola ve Zlínském kraji

b) podmínkou vzniku členství je podání přihlášky do Spolku a zaplacení vstupního členského příspěvku ve výši 5.000 Kč. Členství vzniká dnem zápisu do členské evidence. O přijetí rozhoduje Výbor Spolku

c) členství ve Spolku je nepřenosné

d) členství ve Spolku je dobrovolné a není závislé na členství v jiných organizacích

e) čestné členství může udělit Členská schůze na návrh člena Spolku tomu, kdo se vynikajícím způsobem zasloužil o Spolek

 

2. Člen Spolku má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním

b) navrhovat a volit členy výboru Spolku

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Spolku

e) využívat podpory Spolku pro účely uspokojování potřeb existenčních a ekonomických zájmů

a aktivit veřejných základních uměleckých škol ve Zlínském kraji

 

3. Člen Spolku má povinnost:

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů Spolku

b) aktivně hájit zájmy Spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Spolku

c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů Spolku, zejména je-li k tomu vyzván, a přispívat ke zlepšení jejich práce

d) podílet se na praktické činnosti Spolku

f) platit pravidelné roční členské příspěvky ve výši a termínu stanoveném členskou schůzí

 

4. Seznam členů Spolku je neveřejný. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

 

5. Členství ve Spolku zaniká:

a) dobrovolným vystoupením člena, k zániku členství dochází písemným oznámením vystupujícího člena, a to jeho doručením výboru Spolku

b) zánikem Spolku bez právního nástupce

c) nezaplacením příspěvku ve stanoveném termínu

d) zánikem či zrušením člena, tj. základní umělecké školy

Při zániku členství nemá člen nárok na vrácení uhrazených členských příspěvků.

 

Orgány Spolku - statutární orgán:

Organizační strukturu Spolku tvoří tyto orgány:

a) členská schůze jako nejvyšší orgán

b) výkonný výbor jako statutární orgán

 

Statutární orgán je kolektivní a je jím výbor. Za Spolek je oprávněn jednat ve všech věcech předseda výboru s členem výboru. Podepisování za Spolek se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Spolku připojí svůj podpis předseda výboru a člen výboru. Výbor může také k zastupování za Spolek v konkrétní záležitosti zmocnit kteréhokoliv člena výboru.

 

Členská schůze:

1. Nejvyšším orgánem Spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze

o všech důležitých věcech týkajících se Spolku, zejména:

a) rozhoduje o vzniku a zániku Spolku

b) schvaluje stanovy Spolku a změny těchto stanov

c) volí členy výkonného výboru

d) schvaluje zprávu o činnosti Spolku a jeho hospodaření za předcházející rok

e) schvaluje rozpočet na následující období, zejména rozdělení dotací, darů a finančních příspěvků

Členská schůze

 

1. Nejvyšším orgánem Spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze

o všech důležitých věcech týkajících se Spolku, zejména:

a) rozhoduje o vzniku a zániku Spolku

b) schvaluje stanovy Spolku a změny těchto stanov

c) volí členy výkonného výboru

d) schvaluje zprávu o činnosti Spolku a jeho hospodaření za předcházející rok

e) schvaluje rozpočet na následující období, zejména rozdělení dotací, darů a finančních příspěvků

f) schvaluje výši členských příspěvků pro členy Spolku

2. Členská schůze dále rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu Spolku.

3. Zasedání členské schůze je svoláváno kterýmkoliv členem výboru podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda či člen výboru je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů Spolku. Informaci o konání zasedání valné hromady zasílá předseda či člen výboru členům Spolku písemně či mailem (elektronickou poštou) na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce anebo na adresu, kterou k tomuto účelu označil výboru Spolku, a to nejpozději dvacet dní před jejím konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda nebo člen výboru členům Spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí výkonného výboru.

5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání alespoň polovina všech členů Spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Spolku, vyjma rozhodnutí o záležitostech uvedených v čl. VI. odst.1 písm. a) a b) těchto stanov, o kterých členská schůze rozhoduje 2/3 většinou přítomných členů Spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 čl. VI. těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů Spolku.

7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen Spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřuje kterýkoliv člen přítomný na zasedání členské schůze.

8. Rozhodnutí, o kterých rozhoduje členská schůze s výjimkou rozhodnutí o záležitostech uvedených v čl. VI. odst.1 písm. a), b) a c) těchto stanov, lze učinit také způsobem mimo členskou schůzi a to způsobem per rollam tak, že kterýkoliv člen výboru zašle návrh rozhodnutí na mailovou (elektronickou) adresu, kterou člen uvedl v přihlášce anebo na adresu, kterou k tomuto účelu označil výboru Spolku. V návrhu se vždy uvede také termín, do kterého je možno o návrhu hlasovat. V případě, že tento termín v návrhu uveden není, pak platí, že hlasovat lze do 20 dnů ode dne doručení návrhu. O návrhu lze hlasovat pouze takto: pro, proti, zdržuji se. Bude-li člen hlasovat „pro“ spolu s uvedením podmínky či pozměňovacím návrhem, tak se k jeho hlasu nepřihlíží. Hlasování se považuje za platné, pokud o návrhu hlasovala alespoň nadpoloviční většina členů Spolku.

 

Výkonný výbor:

1. Výkonný výbor je výkonným orgánem Spolku a zabezpečuje plnění usnesení členské schůze a odpovídá za svou činnost členské schůzi.

2. Výkonný výbor má pět členů. Funkční období členů výkonného výboru je 5 let a můžou být zvoleni opakovaně.

3. Výkonný výbor stanoví základní zásady činnosti Spolku a odpovídá za činnost Spolku.

5. Jednání výkonného výboru svolává předseda výboru dle aktuální potřeby.

6. Výkonný výbor zejména:

* v souladu s usnesením členské schůze stanoví základní zásady činnosti Spolku

* ukládá předsedovi Spolku úkoly a může mu zakázat určité jednání

* svolává členskou schůzi

* vydává vnitřní (interní) směrnice

7. Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

8. Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů výboru.

 

Způsob majetkového vypořádání při zániku Spolku:

V případě zániku Spolku o vypořádání likvidačního zůstatku rozhodne členská schůze.

 

Ustanovení přechodná a závěrečná:

Stanovy nabývají účinnost podpisem všech zakladatelů Spolku.

Stanovy lze měnit a doplňovat pouze za podmínek uvedených v těchto stanovách.

 

 

Ve Zlíně dne 18. února 2016