ZUŠ Hulín

www.zushulin.cz

V Základní umělecké škole Hulín je v současné době vyučováno 400 žáků v  hudebním, výtvarném a literárně dramatickém oboru.

Spolupráce mezi jmenovanými obory vytváří příjemné a tvořivé klima k umělecké práci.

Vyučování probíhá také na dalším místě poskytovaného vzdělání v ZŠ Kostelec u Holešova, ZŠ Pravčice a v Kulturním klubu Hulín.

Každoročně žáci vystupují na mnoha veřejných koncertech a kulturních akcích. Tradicí se staly vánoční koncerty, komponovaný pořad „Jak se pečou vánoce“, Hulínský Oskar, třídní koncerty, výchovné pořady pro MŠ a ZŠ, vystoupení žáků LDO v různých projektech, výstavy a projekty žáků VO, vystoupení na hulínských hodech, při rozsvícení vánočního stromu, Festival Václava Smoly a řada dalších.

Ke zkvalitnění práce žáků a k jejich motivaci přispívají ukázkové hodiny pro rodiče, zájezdy za poznáním a soustředění žáků.

Nejvýrazněji se na veřejnosti prezentuje Dětský pěvecký sbor Zvonky, který již tradičně získává nejvyšší ocenění v domácích i zahraničních soutěžích, dále pak Dechový orchestr Morava, žesťové trio, pěvecká seskupení, hudební soubor Bohemica a soubor Dixieland.

Součástí hudebního života školy jsou také vystoupení posluchačů konzervatoře, která žáky motivují k profesionálním hudebním výkonům. Žáci naší školy získali nejvyšší ocenění v krajských a ústředních kolech soutěží ZUŠ, v recitační soutěži Wolkerův Prostějov, v mezinárodní soutěži ve zpěvu komorních ansámblů Stonavská Barborka, v mezinárodní interpretační soutěži „PRO BOHEMIA“ , v mezinárodní interpretační soutěži dechových nástrojů a v mezinárodní soutěži v komorní hře v polském Sierpcu.

ZUŠ Hulín spolupracuje se ZUŠ Zlínského kraje, s MŠ v Hulíně, se ZŠ v Hulíně a v Kostelci u Holešova, Konzervatoří P. J.Vejvanovského v Kroměříži, se Smíšeným pěveckým sborem Smetana Hulín a s Hanáckou dechovou hudbou Hulíňané.

Ke vzájemné výměně zkušeností a k poznávání kultury jiných zemí přispívá i mezinárodní spolupráce, která inspiruje v další práci a obohacuje o nové poznatky žáky i učitele. Naše škola již řadu let spolupracuje se Základní uměleckou školou ve Zlatých Moravcích / Slovensko/ a s partnerskou Państwowou szkolou muzycznou I.st.om.Marcina Kamińskiego w Sierpcu / Polsko/. Dechový orchestr Morava ZUŠ Hulín pravidelně spolupracuje s Dechovým orchestrem z Dolnej Súče / Slovensko /.

O všech aktivitách, činnosti školy a úspěších žáků každoročně informujeme rodiče prostřednictvím školního občasníku „ Liduška“.

Hlavní prioritou ve všech oborech je zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání, která přihlíží k novým trendům ve výuce a uměleckém projevu.

Snahou učitelů je trvalý rozvoj uměleckých dovedností a kompetencí žáků a jejich spokojenost.

Adresa: Náměstí Míru 123, 768 24 Hulín

Kontakt: tel. 573 350 605, email: reditelka@zushulin.cz