ZUŠ Uherské Hradiště

www.zusuh.cz

Historie a současnost

Počátky Základní umělecké školy v Uherském Hradišti sahají do roku 1939, kdy vznikla
v našem městě pobočka Městské hudební školy Dvořák ve Zlíně a bylo zahájeno vyučování na klavír a housle. Z původně 57 zapsaných žáků se jejich počet již po půl roce rozrostl na 117 a tento počáteční nárůst žáků se i v dalších letech stupňoval. Proto mohlo dojít 1. září 1943 k osamostatnění pobočky a vzniku samostatné Městské hudební školy v Uherském Hradišti. Roku 1949 byla škola přejmenována na Městský hudební ústav, roku 1951 na Hudební školu a v roce 1960 na Lidovou školu umění s postupným zaváděním vyučování ve čtyřech oborech - hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Plně čtyřoborovou školou se stala LŠU v Uh. Hradišti k 1. září 1966 a tehdy měla 600 žáků a 20 učitelů. V roce 1990 došlo k poslednímu přejmenování této vzdělávací instituce na Základní uměleckou školu a počet žáků tehdy dosáhl 1032, počet učitelů 35. V roce 1991 vznikly pobočky ve Starém Městě a Kunovicích, v roce 2007 byly otevřeny dvě další pobočky - v Buchlovicích
a Polešovicích. V současné době má škola 1700 žáků, což ji řadí mezi největší základní umělecké školy v České republice.

 

Vzdělávání

Základní umělecká škola má za cíl kultivovat osobnost žáků po stránce umělecké, motivovat je k celoživotnímu učení, poskytovat základy vzdělání ve zvoleném uměleckém oboru, připravit je po odborné stránce pro další vzdělávání na školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Škola je plně čtyřoborová, poskytuje vzdělávání v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru. Zaměření školy je utvářeno prostředím, kde škola působí. Uherské Hradiště se svým okolím je místem, kterému mnoho větších měst může závidět zájem obyvatel o kulturu. Téměř všude jsou hlavními protagonisty bývalí či současní žáci školy, kteří jsou vychováváni k aktivní činnosti v nejrozličnějších uměleckých souborech v rámci svých volnočasových aktivit. Škola vychovává poučené
a vnímavé posluchače koncertů, návštěvníky divadel a výstav. ZUŠ připravuje zájemce
o profesionální uměleckou dráhu k talentovým zkouškám na školy s uměleckým zaměřením. Základní umělecká škola v Uherském Hradišti nabízí umělecké vzdělání, jehož obsahem je na jedné straně získání dovedností v jednotlivých uměleckých oborech, na druhé straně rozpoznání hodnoty uměleckých děl, formování vkusu a chápání toho, co nám umění nabízí pro náš osobní život. Budoucnost školy spočívá v zachování a dalším rozvíjení dosažené úrovně vzdělávání a výchovy ve všech uměleckých oborech. Chceme, aby naši absolventi dokázali respektovat kulturní a umělecké tradice svého regionu a zároveň aby se orientovali v nových uměleckých směrech a platili za poučené a co nejvšestrannější nositele kultury.

 

Dlouhodobé projekty, kulturní akce regionální a mezinárodní spolupráce

V hudebním oboru je velmi perspektivním dlouhodobým projektem přehlídka dětských cimbálových muzik základních uměleckých škol v rámci akce Slavnosti vína ve spolupráci s Klubem kultury, která každoročně probíhá v Uherském Hradišti na začátku září. Na jednom pódiu zde vystupují cimbálové muziky především Zlínského a Jihomoravského kraje. Významné projekty výtvarného oboru jsou spojené především se spoluprací s kulturními organizacemi v Uherském Hradišti. Například do velké tematické expozice, kterou obor realizuje každé tři roky v Galerii Slováckého muzea, se zapojují všichni učitelé se svými žáky. Fotografické oddělení výtvarného oboru pracuje na fotografickém i filmovém systematickém objevování a dokumentaci zajímavých míst ve městě i okolí. Zajímavým dlouhodobým projektem je experimentální výtvarná galerie „Myší díra". Literárně-dramatický obor pořádá krajské kolo celostátní přehlídky uměleckého přednesu a divadla poezie WOLKRŮV PROSTĚJOV a každé tři roky. Škola je každoročně pořadatelem okresních a krajských kol soutěží ZUŠ, jednou za tři roky pořádá ústřední kolo soutěžní přehlídky literárně-dramatického oboru základních uměleckých škol ČR. Mezinárodní kontakty škola realizuje prostřednictvím spolupráce se Základní uměleckou školou Dezidera Kardoša Bánovce nad Bebravou. Dlouhodobě udržitelná spolupráce je zejména v literárně-dramatickém oboru v rámci projektu přeshraniční spolupráce: Dětské umění - cesta k sousedům a zpět k nám. Každý rok se obě školy zúčastňují dvou akcí na obou stranách hranice a jednoho společného letního soustředění. Významným projektem, který škola pořádala pro všechny ZUŠ Zlínského kraje, byl projekt Zlínart. V rámci tohoto projektu byly realizovány programy podporující tvorbu školních vzdělávacích programů a dovednosti pro výuku o využívání ICT a SW programů. Projekt je neustále monitorován. Zajímavou zkušenost má škola s úspěšnou účastí žáků
v různých mezinárodních výtvarných soutěžích.

 

Místa poskytování vzdělání

 

V Uherském Hradišti vyučujeme na Mariánském náměstí, další školní prostory jsou v Atriu
na Masarykově náměstí a jedna třida na Farním úřadě (výuka varhan). ZUŠ v Uh. Hradišti dále poskytuje vzdělávání ve čtyřech pobočkách, a to v Kunovicích, ve Starém Městě, v Buchlovicích a v Polešovicích. Majiteli všech budov, kde škola poskytuje vzdělání, jsou města a městyse, v jednom případě fara. Všechna pracoviště školy jsou dostupná vzhledem ke svému umístění v centrech měst a městysů nebo v blízkosti veřejné dopravy. Hlavní budova ZUŠ je dům na Mariánském náměstí číslo popisné 125. Je to původně měšťanský dům z přelomu století.
V roce 2009 proběhl audit celého objektu. Prověrka se týkala stavu, který souvisí s bezpečností práce a hygienou daného provozu školského zařízení. Z ní vyplývá, že kromě mnoha závad jsou pro školu alarmující rizika, která sama není schopna odstranit a která ohrožují bezpečnost především dětí a pedagogických pracovníků. Po několika jednáních předložil v roce 2011 zřizovatel škole investiční záměr, který měl ve spolupráci s majitelem budovy tuto situaci vyřešit. V roce 2013 však byla škola informovaná, že Zlínský kraj budovu nepřevezme a rekonstruovat ji nebude a ve spolupráci s Městem najde pro umístění ZUŠ v Uh.Hradišti nové prostory. Jednání dál probíhají, věřím, že nedojde k takovým opatřením, která by omezila výuku nebo ohrozila její kvalitu. 

Adresa: Mariánské náměstí 125, 686 01 Uherské Hradiště

Kontakty: tel. 572 551 489, email: zusuh@zusuh.cz