ZUŠ Uherský Brod

www.zus-ub.cz

Škola je svou více než šedesátiletou tradicí zakotvená v životě města i regionu a navazuje na dlouhou historii místního hudebního školství. Organizuje studium pro žáky mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol ve čtyřech uměleckých oborech – hudebním, výtvarném, tanečním a literárně dramatickém.

S účastí žáků ZUŠ se tradičně počítá při většině akcí pořádaných Městem Uh. Brod, Domem kultury, jinými kulturními, sportovními či sociálními zařízeními ve městě. Škola sama pořádá pravidelná vystoupení pro všechny typy místních škol, různé společenské organizace a pro veřejnost. Jsou to výchovné koncerty, taneční vystoupení, divadelní představení, výstavy výtvarných projektů. Na akcích tak vystupuje převážná část žáků školy. Snahou pedagogů je připravit žáky na tato vystoupení co nejlépe – tím veřejně prezentují existenci a úroveň základní umělecké školy. Odezvou jsou dobrá hodnocení a zájem o další prezentaci našich žáků. Rovněž učitelé školy se ve velké míře podílejí na kultuře města, aktivně vystupují i spolupracují s dalšími soubory, jsou zastoupeni v odborných porotách soutěží všech vyučovaných oborů.

ZUŠ tak naplňuje své poslání – kultivovat talent žáků nejen pro jejich další profesionální život, ale vychovávat je i jako současné a budoucí účastníky kulturního dění. Při výběru nejvhodnějšího uplatnění svých žáků spolupracuje škola s rodiči a se školami vyššího typu /konzervatoře, UMPRUM, fakulta multimediálních studií UTB ve Zlíně aj./ formou konzultací a návštěv. Kromě obvyklých žákovských vystoupení škola vždy pořádala pro širokou veřejnost i koncerty vážné hudby a to již od prvního školního roku 1946/1947. Její Kruh přátel hudby byl založen 2. 10. 1975 a je aktivní již 39. sezónu bez přerušení. Instituce je nadále spolupořadatelem mezinárodní dětské výtvarné soutěže s ekologickou tématikou Týká se to také tebe a pravidelně v rámci soutěže uskutečňuje Výtvarnou dílnu pro 10 českých a 10 slovenských účastníků. Další pravidelnou školní akcí je soutěž „ Muzikant “, v roce 2014 se koná 38. ročník. Soutěže se zúčastní žáci hudebního oboru, ve všech nástrojích jsou vyhlašováni dva vítězové (jeden pro mladší a jeden pro starší kategorii). Soutěží se také v hudební teorii a ve skladbě.

 

Přehled uskutečněných akcí minulého školního roku.

Hudební obor:

zahajovací koncert pro žáky 1. ročníků, vystoupení žáků na Dnu otevřených památek, 5 žákovských koncertů, 1 přehlídka vítězů MUZIKANT 2013, Sváteční koncert, 2 absolventské koncerty, 1 absolventská besídka, 3 výchovné koncerty pro mateřské školy a 1. třídy ZŠ, 1 výchovný koncert pro gymnázium JAK, slavnostní GALAKONCERT, hudební podvečer Tanečního orchestru, vystoupení při vernisážích, spolupráce s Městem při akcích /Kateřinský jarmark, vánoční Brodské koledování, přehlídka lidových souborů/, ples – Centrum pro rodinu, vystoupení pro seniory v DPS – také ke Dni matek, spolupráce s Muzeem JAK při akcích typu adventních a velikonočních dílen /vystoupení v doprovodném programu/, vystoupení v rámci Brodského jarmarku a na dalších akcích, pořádaných různými subjekty, 5 koncertů Kruhu přátel hudby.

Výtvarný obor:

realizace 4 výstav, návrhy a instalace /tablo ZUŠ, plakáty, diplomy a plakety pro potřeby školy/, návrh a realizace scény pro sváteční koncert, Galakoncert a vystoupení tanečního oboru, pro vystoupení tanečního orchestru v Domě kultury, návštěvy výstav, 2-denní adaptační kurz – PLENÉR na Maršově, 1 výlet – SUPŠ Uherské Hradiště, Mezinárodní výtvarná dílna při TSTTT – workshop I a II, výtvarné dílny pro MŠ a ZŠ, účast v soutěžích a další.

Taneční obor:

Vystoupení na Kateřinském jarmarku, Svátečním koncertu, na závěrečném představení tanečního oboru, vystoupení na Galakoncertu, motivační hodiny pro děti MŠ.

Literárně dramatický obor:

Uvedl celkem 22 představení, splněné projekty: Divadlo bez zvířat, Hrnečku dost!, My, Popelka, Staré pověsti české, Zahrada, Barevné sny.

Spolupráce s Divadlem Brod - dva žáci získali možnost podílet se na loutkové inscenaci pohádky Káčátko, další žák vystupoval ve hře Tulení žena, v pohádce O víle Jeřabince účinkovalo 5 žáků.

Spolupráce s Městským divadlem Zlín – 1 žák vystupuje ve hře Je třeba zabít Sekala

Spolupráce s filmem: konkurz do filmu Bratři Mašínové – účast 1 žák

Konkurz do filmu Pojedeme k moři – účast 3 žáci

Recitační soutěže – 1 žákyně postoupila do republikového kola v soutěži Wolkerův Prostějov a rovněž získala zlaté pásmo v mezinárodní soutěži Prednášam, teda som v Kremnici, návštěva divadelních představení, účast na

divadelních přehlídkách – Žebřiňák 2013 a Přehlídka ZUŠ - obě bez postupu, Moderování pořadů, koncertů a školních vystoupení.

Adresa: Mariánské náměstí 65, 688 01 Uherský Brod


Kontakty: tel. 572 632 431, email: info@zus-ub.cz