ZUŠ Vsetín

www.zus-vsetin.org

Hudební život ve Vsetíně se začal probouzet již v roce 1872, kdy byl založen Vzdělávací spolek Snaha. Byl to spolek ryze český a jako takový se stal na dlouhá léta střediskem všeho kulturního života ve Vsetíně. První založení Hudebního ústavu ve Vsetíně se datuje k září roku 1897, jehož prvním ředitelem byl Richard Fryčaj. V prvním desetiletí 20. století se hudební škola stala vyhledávaným místem muzikantských a uměleckých besed. Přestože aktivita Hudební školy ve Vsetíně byla přínosem pro kulturní dění města, škola v roce 1912 zanikla. Po čtyřleté přestávce v roce 1916 založil Jan Stelibský Městskou hudební školu ve Vsetíně a řídil ji do roku 1920. V dalších letech byli žáci vyučováni u soukromých učitelů a tento stav trval až do roku 1939, kdy ve Vsetíně vznikla Městská hudební škola, která navázala na školu založenou Janem Stelibským. Škola byla umístěna v pronajatých místnostech Masarykova reálného gymnázia. V červnu roku 1944 byla Městská hudební škola uzavřena a učitelé totálně nasazeni do Zbrojovky ve Vsetíně.

Krátce po osvobození, 1. června 1945, byla Městská hudební škola znovu otevřena a k 1. září 1945 již ve škole vyučují 3 učitelé 92 žáků. V říjnu roku 1956 začaly Hudební škole ve Vsetíně velké starosti s hledáním nové budovy, které se podařilo vyřešit až v roce 1978. V roce 1961 byla škola přejmenována na Lidovou školu umění a učitelský sbor již tvořilo 12 učitelů. V roce 1988 byly zrekonstruovány prostory v budově, kterou užívalo Okresní pedagogické středisko. Uvolněné místnosti byly přizpůsobeny výuce jak pro individuální výuku, tak i pro kolektivní obory.

V roce 2004, kdy škola již nese název Základní umělecká škola, byly zrealizovány závažné opravy budovy školy a proběhla důkladná rekonstrukce celé budovy. V dalších letech se pak všechny učebny dovybavují, vzniká učebna počítačové grafiky. Buduje se moderní sociální zařízení v celé budově školy, vznikají 4 odloučená pracoviště v obcích Lidečko, Horní Lideč, Valašská Polanka a Jablůnka. Rozšiřuje se pedagogický sbor a přibývá mnoho nových žáků. Škola vyhovuje současnému zájmu veřejnosti kapacitně, nabídkou výuky i programu. Svou činností obohacuje kulturní život města a okolí – koncerty, výstavy, taneční a dramatická vystoupení. Škola se prezentuje také svými webovými stránkami, které jsou pravidelně aktualizovány. Rovněž vydává svůj informační občasník „Zušík“, který je vydáván bezplatně pro potřebu školy, zpravidla 1x za dva měsíce a je rozdán vždy všem žákům, rodičům a příznivcům školy jak na kmenové škole, tak i na odloučených pracovištích.  

Adresa: Podsedky 285, 755 01 Vsetín

Kontakty: tel. 571 411 725, email: reditel@zus-vsetin.org